January 2, 2012

Rosary No. 39 - Rosenkranz Nr. 39

 

Rosaries un Co 028

Rosaries un Co 029

Rosaries un Co 031

Rosary made of lilac Jade beads, a Pope Benedikt XVI. medal and a silver crucifix.

Rosenkranz aus lilanen Jadeperlen, einer Papst Benedikt XVI. Medaille und einem silbernen Kruzifix.

No comments:

Post a Comment